Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số:1657 /UBND -VX2 06/04/2023 V/v tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em
2 Số420/SKHCN-TTTK 02/04/2023 Công văn Số 420/SKHCN-TTTK V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến toàn trình, một phần, sử dụng dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực
3 Số 62 - HD/BTGTU 27/02/2023 HƯỚNG DẪNTuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”(1943 - 2023)
4 Số: /KH-BCĐ 26/02/2023 KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng
đời sống văn hóa” năm 2023
5 Số: /UBND-VX1 31/01/2023 Công văn V/v tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua các mạng xã hội
6 Số 98/2022/NQ-HĐND 15/01/2023 Nghị quyết một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025
7 Số 91/2022/NQ-HĐND 15/01/2023 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Hà Tĩnh đến năm 2025
8 Số 92/2022/NQ-HĐND 15/01/2023 Nghị quyết một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án " Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025
9 Số 95/2022/NQ-HĐND 15/01/2023 Nghị quyết một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
10 Số 97/2022/NQ-HĐND 15/01/2023 Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023-2025
11 Số: /UBND-VX1 12/01/2023 V/v thực hiện Thông báo
Kết luận của BCĐ QG phòng chống
dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 19
12 Số: /STTTT-TTBCXB 12/01/2023 V/v ướng dẫn huỷ liên kết
tài khoản VNEID c o trường hợp
đổ máy đ ện thoại mới
13 Số: /UBND-VX1 11/01/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
14 Số: 08/ĐĐBQH 09/01/2023 V/v báo cáo, tuyên truyền kết quả kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV
15 Số 1219 - CV/BTGTU 03/01/2023 Định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023
16 Số: /TB-TTĐN 26/12/2022 V/v giới thiệu Triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” để phục vụ công tác thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam
17 Số: /TB-VPCP 22/12/2022 THÔNG BÁO
Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
tại Phiên họp thứ 19 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch
COVID-19 trực tuyến với các địa phương
18 V/v triển khai thực hiện Chương trình hành 20/12/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về đất đai
19 Số: /QĐ-UBND 18/12/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành danh mục ngành nghề cần đào tạo, thu hút và
hỗ trợ sau tuyển dụng của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025
20 Số: /TB-HĐND 18/12/2022 THÔNG BÁO Kết quả Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII
21 Số: /UBND-NL5 15/12/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo
Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy
tại Hội nghị đối thoại với cán bộ,
hội viên nông dân toàn tỉnh năm 2022
22 Số 95/2022/NQ-HĐND 15/12/2022 Nghị quyết phát triển chính sách KHCN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
23 Số 96/2022/NQ-HĐND 15/12/2022 Nghị quyết một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
24 103/NQ-HĐND 15/12/2022 Nghị quyết phát triển Thanh niên Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2030
25 Số 93/2022/NQ-HĐND 15/12/2022 Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở GD mầm non, GD phổ thông, GD thường xuyên công lập trên địa bàn HT, chính sách hỗ trợ đóng học phí năm học 22-2023
26 Số: /STTTT-TTBCXB 14/12/2022 Công văn Đẩy mạnh tuyên truyền kích hoạt Tài khoản định danh điện tử
27 Số: /UBND-VX1 14/12/2022 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh
28 Số 26-CT/TU 11/12/2022 Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023
29 Số 26-CT/TU 11/12/2022 CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm
trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023
30 Số /2022/QĐ-UBND 08/12/2022 Quyết định của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã NTM và bộ tiêu chí xã NTM nâng cao gia đoạn 2022-2025 và phụ lục xã NTM, xã NTM nâng cao
31 Số 56 -HD/BTGTU 08/12/2022 HƯỚNG DẪN
tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của
Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh
vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045
32 Số /2022/QĐ-UBND 08/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025
33 Số /2022/QĐ-UBND 08/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025 và phụ lục xã NTM Kiểu mẫu
34 Số: /2022/QĐ-UBND 08/12/2022 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025 và phụ lục KDC NTM KM
35 CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 18- 04/12/2022 CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành
Trung ƣơng Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế,
chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất,
tạo động lực đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc phát triển có thu nhập cao
36 Số: /KH- SYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 02/12/2022 KẾ HOẠCH
Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 18 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
37 Số 129-KH/TU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Tĩnh 01/12/2022 KẾ HOẠCH
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023
38 Số 127 - KH/TU 29/11/2022 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh trong 03 năm 2023 - 2025
39 Công văn chỉ đạo về việc đổi GPLX ở mưcs độ 4 28/11/2022 Công văn chỉ đạo về việc đổi GPLX ở mưcs độ 4
40 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp 28/11/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày ký hiệp định Pari
41 Số 45-KL/TW 28/11/2022 KÉT LUẬN
HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII
về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thòi kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050
42 Số: /SCT-QLTM 27/11/2022 V/v phát động triển khai Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2022”
43 Số 13-KH/TW 27/11/2022 KẾ HOẠCH
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
44 Số 45-KL/TW 16/11/2022 KÉT LUẬN
HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII
về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thòi kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050
45 Số: /KH- SYT 09/11/2022 KẾ HOẠCH Tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 17 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
46 SỐ 534 - HD/HNDTW 01/11/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội Hội Nông dân các cấp
47 Số 1603 /QĐ-BTCCT 10/10/2022 QĐ ban hành Thể lệ cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2022
48 Số 24 -CT/TU 20/09/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh hà tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028
49 Số 992 - CV/BTGTU 17/08/2022 CV đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống Covid
50 Số 67-HD/BTGTW 14/08/2022 Hướng dẫn tuyê truyeeng kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Hôm nay21,774
  • Tháng hiện tại343,880
  • Tổng lượt truy cập16,700,696
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây