Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh phát huy vai trò trong xây dựng các mô hình kinh tế ở cơ sở

Thứ năm - 16/06/2022 23:36
Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Đại hội của Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023 về xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế ở cơ sở, Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh tập trung chỉ đạo Hội Nông dân phường, xã thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (gọi tắt là phong trào SXKD giỏi).
Mô hình trồng ổi của ông Bùi Văn Hoàng, thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc
Mô hình trồng ổi của ông Bùi Văn Hoàng, thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc
Hàng năm cán bộ, hội viên, nông dân đều hăng hái thi đua đăng ký hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, năm sau luôn cao hơn năm trước. Để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình hội viên, Hội Nông dân thị xã phối hợp khảo sát và trực tiếp hướng dẫn khi đủ điều kiện lập hồ sơ, nhất là những mô hình kinh tế đủ điều kiện để hưởng chính sách theo Nghị quyết số 98/NQ/HĐND ngày 26/12/2020 của HĐND thị xã Hồng Lĩnh về chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025; phối hợp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật cho hội viên, nông dân. Thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ của Hội Nông dân thị xã, từ năm 2020 đến nay trên địa bàn thị xã đã có 26 mô hình kinh tế ở cơ sở là mô hình thuộc hội viên, nông dân trực tiếp thực hiện, các mô hình kinh tế chủ yếu là chăn nuôi, nuôi trồng và trồng trọt. Trong đó nổi bật là mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của hội viên Nguyễn Đình Chiên ở Chi hội 7, phường Nam Hồng; mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả của hội viên Bùi Xuân Lợi ở Chi hội Thuận Tiến, phường Đức Thuận; mô hình nuôi lươn không bùn của hội viên Trần Văn Thăng ở Chi hội thôn Chùa, xã Thuận Lộc; mô hình sản xuất chế biến miến Việt Kiên chi hội 7, phường Đậu Liêu; các mô hình này hàng năm đều có doanh thu từ  250 - 350 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt từ  80 - 120 triệu đồng/năm. Đặc biệt có mô hình chăn nuôi lợn của hội viên Đậu Tiến Sỹ ở Chi hội 6, phường Nam Hồng và mô hình chăn nuôi tổng hợp của hội viên Phạm Quang Hồng ở Chi hội Hầu Đền, phường Trung Lương hàng năm có doanh thu từ 1,5 - 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân đạt từ 200 - 300 triệu đồng/năm. Trong số các mô hình kinh tế và hợp tác xã đã có 02 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP cấp tỉnh, đó là sản phẩm miến Việt Kiên đạt tiêu chuẩn 3 sao và sản phẩm rượu truyền thống Golden Rice của Hợp tác xã Minh Lương đạt tiêu chuẩn 4 sao.
Ngoài việc tuyên truyền cho hội viên, nông dân xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế hộ, Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh còn tập trung tuyên truyền để phát triển các mô hình kinh tế tập thể. Cụ thể từ năm 2020 đến nay đã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập được 02 hợp tác xã và 15 tổ hội nông dân nghề nghiệp trên các lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng, trồng trọt và kinh doanh, dịch vụ. Thông qua hoạt động của hợp tác xã, tổ hội nông dân nghề nghiệp đã tạo điều kiện cho các thành viên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, huy động nguồn vốn, đa dạng hóa ngành nghề, tạo sự liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân bên ngoài nhằm thúc đẩy việc sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả cao hơn.
Cải tạo bờ thửa nhỏ, hình thành các ô thửa lớn tại phường Trung Lương
Cải tạo vùng, bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn ở phường Trung Lương
Song song với việc tuyên tuyền, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hộ ở cơ sở Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh cũng đã tập trung cao trong công tác tuyên truyền việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi tích tụ ruộng đất, phá bờ thửa nhỏ hình thành các ô thửa lớn, sản xuất cánh đồng một loại giống, một thời vụ và đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên, nông dân mạnh dạn tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị nhằm hấp thụ tối đa các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh và của thị xã. Nổi bật trong năm 2020 - 2021 đơn vị phường Trung Lương và phường Đức Thuận đã tổ chức triển khai thực hiện đạt 44 ha, sau khi cải tạo bờ thửa nhỏ hình thành các ô thửa lớn đã tạo thuận lợi cho hội viên, nông dân trong việc sản xuất, thâm canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích.
Bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn giúp đỡ hội viên, nông dân xây dựng phát triển các mô hình kinh tế ở cơ sở, Hội Nông dân thị xã thường xuyên quan tâm đến việc xây dựng và cũng cố tổ chức Hội vững mạnh; chỉ đạo Hội Nông dân cơ sở quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, công tác tập hợp thu hút hội viên sinh hoạt hội, kết nạp hội viên mới, bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng, quan tâm công tác cán bộ từ cơ sở đến các chi, tổ hội để vừa thực hiện tốt công tác Hội vừa thực hiện tốt phong trào nông dân.
Thông qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ hội viên nhằm nâng cao nhận thức về đổi mới tư duy kinh tế cho cán bộ, hội viên cơ sở góp phần nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, tạo tiền đề cho hội viên, nông dân tổ chức sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hoá, nông nghiệp sạch, sản xuất theo chuỗi liên kết; bảo vệ môi trường bền vững; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
Tuy vậy với điều kiện tự nhiên, tiềm năng lợi thế về đất đai sản xuất nông nghiệp của thị xã Hồng Lĩnh có phần hạn chế, cùng với sự phát triển của các ngành nghề, dịch vụ trong điều kiện thị xã đang chuyển dịch theo lộ trình đô thị hóa, tư duy của người nông dân chưa đổi mới và theo kịp với xu thế phát triển. Do đó các Hợp tác xã, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, các mô hình kinh tế trên địa bàn thị xã quy mô đang còn nhỏ kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ còn thấp, thiếu tính bền vững; việc liên doanh liên kết theo chuỗi giá trị còn hạn chế; chưa có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, tiêu chuẩn VietGap...; chưa có các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật công nghệ cao, số hóa trong sản xuất nông nghiệp. Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của Hội Nông dân trong việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế ở cơ sở trên địa bàn; trong thời gian tới Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết của các cấp Hội về thực hiện phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp trong việc thực hiện chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn.
Thứ hai, thường xuyên tuyên truyền, động viên, hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ hội viên, nông dân trong việc xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế (kể cả kinh tế tập thể và kinh tế hộ); phối hợp tập huấn cho đội ngũ cán bộ, hội viên về kiến thức xây dựng phát triển các mô hình kinh tế; hỗ trợ khởi nghiệp cho các Hợp tác xã, Tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích hỗ trợ cho người nông dân trong sản xuất kinh doanh, dich vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển phong trào nông dân, nhất là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, nhằm thu hút hội viên, nông dân tham gia tổ chức Hội để thực hiện tốt các phong trào nông dân.
Tin tưởng rằng trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, đồng sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân, Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết của các cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Hội Nông dân các cấp đã đề ra, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

 
             

Nguồn tin: Lê Thị Thu Hiền -ThUV, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Hồng Lĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 02:50 T3: mưa vừa
mưa vừa
24.95
°C
Độ ẩm: 94 %
Gió: 1.25 m/s
26/09
mưa vừa
24.58°
24.95°
27/09
mưa nhẹ
23.63°
23.63°
28/09
mưa vừa
24.1°
24.1°
29/09
mưa nhẹ
28.23°
28.23°
30/09
mưa vừa
27.45°
27.45°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập135
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm121
  • Hôm nay8,735
  • Tháng hiện tại589,064
  • Tổng lượt truy cập10,043,618
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây