Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân huyện Đức Thọ tăng cường xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh

Chủ nhật - 11/06/2023 07:01
Xác định xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhiệm kỳ 2028 – 2023 Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Đức Thọ đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành HND huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Trương Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai Thủy – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành HND huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2023 - 2028
Trước hết, Ban Thường vụ chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nhân dân. Trong đó tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội cấp trên. Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, hội viên, nông dân, từ đó kịp thời trao đổi, phản ánh để các ban, ngành chuyên môn tiếp thu điều chỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện bằng nhiều hình thức, như: thông qua hệ thống truyền thanh của xã/thị trấn, thôn/tổ dân phố; quan hội thi, hội thảo; tham quan học tập... Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa hội viên với tổ chức hội.
Thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/HNDTW ngày 5/8/2019 của BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới” và Nghị quyết số 01-NQ/HNDT ngày 12/8/2014 của BCH Hội Nông dân tỉnh khoá VIII về “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức hội các cấp”, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã tích cực tham mưu cấp ủy làm tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ hội theo các quy định của Đảng, nhà nước. Đầu năm 2020, sau khi huyện triển khai thực hiện sáp nhập địa giới hành chính cấp xã (từ 28 cơ sở hội còn 16 cơ sở hội, 149 chi hội), Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã kịp thời chỉ đạo kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, với 16 đồng chí chủ tịch hội mới, 23 đồng chí phó chủ tịch. Thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân các xã, thị trấn, lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo Hội đáp ứng các tiêu chuẩn và theo hướng trẻ hóa; đồng thời tham mưu xây dựng đội ngũ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo chất lượng. Đến ngày 24/5/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo thành công Đại hội các cấp Hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đúng theo tinh thần các Chỉ thị của Đảng và hướng dẫn của Hội cấp trên.
Han
Đồng chí Ngô Ngọc Hân - Chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu 
Sinh hoạt chi hội đã từng bước được đổi mới cả nội dung lẫn hình thức sinh hoạt. Các chi hội đã lồng ghép nội dung hoạt động Hội với triển khai các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tổ, nhóm nghề nghiệp, qua đó đã góp phần thu hút nông dân vào tổ chức Hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo và phân công cụ thể cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành từ huyện đến cơ sở về dự sinh hoạt cùng với các chi hội, nhờ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ sở hội và chi hội được nâng lên. Công tác đánh giá, xếp loại các tổ chức cơ sở hội bám theo kết quả thực hiện các tiêu chí tại các kỳ giao ban một cách dân chủ, khách quan, nhờ đó động viên được phong trào thi đua giữa các đơn vị.
Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị cho cán bộ hội được quan tâm đúng mức. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã cử cán bộ tham gia đào tạo tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam; phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội. Cụ thể, đã phối hợp tổ chức 10 cuộc tập huấn bồi dưỡng cho 2.100 lượt cán bộ Hội các cấp, trong đó 100% cán bộ chi hội được bồi dưỡng, tập huấn đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; 10 đồng chí bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội ở tỉnh và Trung ương Hội, 8 đồng chí tham gia học Trung cấp chính trị, trong nhiệm kỳ có 01 đồng chí tham gia học thạc sỹ, 6 đồng chí học đại học. Tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 18 đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã tham gia cấp ủy, có 4 đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân trưởng thành. Tại cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp có 19 đồng chí chủ tịch và phó chủ tịch trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến nay có 16/16 cán bộ chủ chốt ở cơ sở có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định và 100% cán bộ có trình độ trung cấp chính trị. Công tác phát triển hội viên được cấp Hội triển khai thực hiện phù hợp với tình hình nông dân trong giai đoạn hiện nay, nhất là hình thức tập hợp nông dân thành các tổ, nhóm sản xuất, vay vốn, tiết kiệm... Trong 5 năm đã kết nạp được 1.870 hội viên, nâng tổng số đến nay toàn huyện lên 20.670 hội viên, đạt tỷ lệ tập hợp 90%, tăng 6% so với đầu nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 05/8/2019 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp. Kết quả 5 năm qua đã xây dựng 83 tổ hội nghề nghiệp, 4 chi hội nghề nghiệp; các chi, tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả.
Công tác kiểm tra, giám sát của Hội được quan tâm đúng mức. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ủy ban kiểm tra (UBKT) Hội đã xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát cho cả nhiệm kỳ. Hằng năm UBKT Hội nông dân huyện đã chủ động xây dựng, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động công tác hội và phong trào nông dân đến 100% các tổ chức hội. Ngoài việc kiểm tra theo quy định của Điều lệ hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với HĐND huyện, các phòng chuyên môn giám sát việc hấp thu chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp theo Quyết định số 824, và số 272 của HĐND huyện. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp cho Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp nhắc nhớ, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh (qua kiểm tra đã thi hành kỷ luật đối với 3 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành  và 01 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, do vi phạm dân số - kế hoạch hóa giá đình và vi phạm tại tệ nạn xã hội). Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm đúng mức, có tác dụng khuyến khích phong trào thi đua. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã khen thưởng và đề xuất khen thưởng 40 lượt tập thể, 55 lượt cá nhân; trong đó có 5 tập thể và10 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen; 10 tập thể và 20 cá nhân được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen của HND tỉnh cho 10 tập thể, 20 cá nhân; có 105 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”; cơ quan Hội Nông dân huyện, nhiều năm liền được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và các danh hiệu thi đua khác, từ năm 2020 đến nay đều được Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen, UBND huyện tặng Giấy khen.
Công tác xây dựng và quản lý quỹ Hội, cũng như việc đóng nộp và quản lý hội phí được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Hội cấp trên. 100% chi hội có quỹ hoạt động từ 5 đến 15 triệu đồng. Các chi hội tổ chức các hoạt động gây quỹ thiết thực, như: tổ chức lao động các công trình công cộng tại các địa phương, cung ứng dịch vụ vật tư phục vụ sản xuất…
Do chú trọng xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, chất lượng hội viên cũng như hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân cơ sở ngày càng được nâng lên, số cơ sở Hội vững mạnh, xuất sắc năm sau luôn cao hơn năm trước, số nông dân tham gia tổ chức Hội ngày càng tăng; vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được phát huy và nâng cao, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, được các cấp uỷ Đảng, chính quyền đánh giá cao.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam của Hội Nông dân huyện Đức Thọ nhiệm kỳ qua còn một số hạn chế. Đó là, chất lượng hoạt động của tổ chức hội ở một số xã, thị trấn thấp, sinh hoạt hội, chi hội, tổ hội chưa thường xuyên, chậm đổi mới, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn; công tác quản lý hội viên còn lỏng lẻo. Công tác tổ chức của Hội vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới. Chất lượng cán bộ Hội cấp cơ sở ở một số nơi còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành. Một số cán bộ hội còn thiếu phương pháp, kỹ năng, kiến thức về nông vận. Tư tưởng tiểu nông còn chiếm số đông trong hội viên, nông dân... Đây là những hạn chế mà Hội Nông dân huyện Đức Thọ cần sớm khắc phục để nhiệm kỳ 2023 – 2028 đạt kết quả cao hơn.  

 

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 15:52 T4: mây cụm
mây cụm
27.44
°C
Độ ẩm: 66 %
Gió: 1.42 m/s
19/06
mây cụm
27.44°
27.44°
20/06
mây đen u ám
28.38°
28.38°
21/06
mây rải rác
26.8°
26.8°
22/06
mưa nhẹ
24.75°
24.75°
23/06
mưa nhẹ
24.34°
24.34°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập30
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay9,812
  • Tháng hiện tại410,429
  • Tổng lượt truy cập16,150,217
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây