Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo ở Hà Tĩnh

Chủ nhật - 26/06/2022 21:54
Nhờ phát huy dân chủ, Hà Tĩnh đã tạo được đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân để vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ vai trò của dân chủ, coi dân chủ là nhân tố động lực của sự phát triển; thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. Trong ảnh tư liệu: Bác Hồ về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền v
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ vai trò của dân chủ, coi dân chủ là nhân tố động lực của sự phát triển; thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn. Trong ảnh tư liệu: Bác Hồ về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền v
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX vừa ban hành Kết luận số 43-KL/TU ngày 24/6/2022 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới”.

Kết luận nêu rõ, 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong thời gian tới” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 02-NQ/TU) gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảm quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh; tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ. Dân chủ trong Đảng được phát huy, tạo lan tỏa trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ngày càng được cụ thể hóa, đi vào thực tiễn.

Nhờ phát huy dân chủ, tỉnh nhà đã tạo được đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân để vượt quá nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; quốc phòng, an ninh đảm bảo; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao; niềm tin của Nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố.

2

Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ngày càng được cụ thể hóa, đi vào thực tiễn ở Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU vẫn còn một số hạn chế. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định chưa tốt; việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động hằng năm có nơi còn hình thức; việc triển khai một số chủ trương, nhiệm vụ ở một số đơn vị đồng thuận chưa cao. Một số cơ chế chính sách chưa sát với thực tiễn, chưa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế làm việc và các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân ở một số địa phương, cơ sở thực hiện chưa nền nếp; một số đơn thư khiếu nại, vụ việc tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Thực hiện dân chủ cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, tổ chức công đoàn còn nhiều khó khăn; nhiều doanh nghiệp chưa đảm bảo được các quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định của pháp luật.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khuyết điểm trên là do một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về dân chủ và thực hành dân chủ. Công tác phối hợp giữa cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại một số địa phương chưa thường xuyên. Vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tại một số địa phương, đơn vị chưa rõ nét.

3

Nhờ phát huy dân chủ, Hà Tĩnh đã tạo được đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân để vượt quá nhiều khó khăn, giành những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết số 02-NQ/TU pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Huy động sức mạnh nội lực của Nhân dân cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định; cập nhật đầy đủ, kịp thời các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện dân chủ cơ sở; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân được biết, được bàn, được quyết định, được kiểm tra, giám sát, được thụ hưởng theo quy định. Mở rộng phạm vi công khai, đa dạng hình thức công khai; phát huy dân chủ trực tiếp tại cấp xã theo hướng bổ sung các vấn đề nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; lấy kết quả thực hiện dân chủ làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

4

BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện dân chủ cơ sở.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, nhằm tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện tốt hơn việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân theo quy định. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 4/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết kịp thời những tồn đọng, vướng mắc, các kiến nghị, phản ánh của nhân dân từ cơ sở, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ vì mục đích cá nhân, làm mất ổn định tình hình ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện dân chủ cơ sở; chú trọng kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau khi có kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, triển khai kịp thời trong hệ thống chính trị và Nhân dân để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU và Kết luận này.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trên, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn tin: baohatinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 22:05 T3: mây cụm
mây cụm
21.6
°C
Độ ẩm: 60 %
Gió: 2.2 m/s
01/02
mây cụm
21.6°
24.32°
02/02
mây đen u ám
20.97°
20.97°
03/02
mưa nhẹ
19.96°
19.96°
04/02
mây đen u ám
20.08°
20.08°
05/02
mưa nhẹ
22.39°
22.39°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập105
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm103
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại616,073
  • Tổng lượt truy cập4,491,190
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây