Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Cán bộ, hội viên, nông dân Hà Tĩnh quyết tâm thực hiện phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Thứ hai - 25/09/2023 06:56
Trong suốt quá trình cách mạng Đảng ta luôn quan tâm sâu sắc và coi trọng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương đã xác định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước”. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳng định: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố có quan hệ mật thiết, gắn bó, không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”. Chương trình hành động số 16-Ctr/TU, ngày 30/9/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19 đề ra mục tiêu đến năm 2030 là: “Xây dựng nền nông nghiệp Hà Tĩnh phát triển bền vững, hiệu quả, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đảm bảo an ninh lương thực, môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nông dân và cư dân nông thôn có trình độ, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao”; tầm nhìn đến năm 2045: “Nông dân và cư dân nông thôn văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao. Nông nghiệp sinh thái… Nông thôn hiện đại”. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền, trong những năm qua các cấp Hội Nông dân Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện các chủ trương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của ông Thái Vinh Quang xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn
Mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của ông Thái Vinh Quang xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn
Để góp phần phát triển nông nghiệp, tạo việc làm, nâng mức thu nhập cho người nông dân, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh dạy nghề, tập huấn, nhằm cung cấp kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân; chú trọng khâu thực hành để sau đào tạo nghề hội viên, nông dân có thể tạo việc làm từ nghề đã học. Kết quả các cấp Hội đã trực tiếp đào tạo nghề cho 2.292 lao động nông thôn, phối hợp đào tạo 14.410 lao động. Ngoài ra còn tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn để nhân ra diện rộng. Như triển khai Đề án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển mô hình nuôi ong lấy mật” tại xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên; xây dựng 13 mô hình trồng cây ăn quả (ổi, cam, bưởi) theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, 7 mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, mô hình sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và mô hình “5 không” tại huyện Vũ Quang… Bên cạnh đó các cấp Hội tích cực phối hợp với các ngân hàng cho hội viên, nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh. Hiện nay tổng dư nợ phối hợp cho vay tại 3 ngân hàng là đạt 4.990 tỷ đồng, cho 60.856 hộ vay. Ngoài ra các cấp Hội còn phối hợp quản lý cho vay 55,841 tỷ đồng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân; phối hợp với.
11 Hội Nông dân Hà Tĩnh triển khai mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường

         Hội Nông dân Hà Tĩnh triển khai mô hình canh tác lúa thân thiện với môi trường
Để giúp nông dân hạn chế được tình trạng "được mùa mất giá", Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Đề án “Xây dựng chuỗi cửa hàng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2023”; tổ chức ký kết và triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025”; thành lập các gian hàng tham gia các hội chợ, lễ hội cam,  Festivail sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, nhằm hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ nông sản. Hiện nay toàn tỉnh đã hỗ trợ thành lập được 27 cửa hàng nông sản an toàn, cập nhật thông tin 34.000 hộ sản xuất, kinh doanh, 128 sản phẩm OCOP lên lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; đã kết nối tiêu thụ trên 2.500 tấn nông sản cho nông dân trong và ngoài tỉnh...

Được dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật, được hỗ trợ vay vốn, cung ứng vật tư dưới hình thức trả chậm, đồng thời được hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản, nên ngày càng có nhiều những nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đương đầu với khó khăn, thách thức, mạnh dạn đầu phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, mở mang nghề mới, khôi phục các nghề truyền thống, tạo việc làm, tăng thu nhập và tạo ra sản phẩm cho xã hội. 5 năm qua toàn tỉnh có 1069 hộ có thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên, 5.889 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng...
Để góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực triển khai thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Phong trào “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động. Lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện như: tham gia xây dựng và bảo vệ quy hoạch, tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, các hợp tác xã, tổ hợp tác; hiến đất, hiến cây, đóng góp kinh phí, ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, đường, trường, trạm, các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng nhà ở, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu…
Hoạt động của các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh góp phần làm cho nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất tập trung, hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; đổi mới hình thức sản xuất, thực hiện tập trung tích tụ ruộng đất và liên kết theo chuỗi giá trị. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích tăng từ 70 triệu đồng/ha lên trên 90 triệu đồng/ha. Nông dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, đổi mới của Đảng, điều hành của chính quyền; phát huy truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Trình độ dân trí, năng suất lao động của người nông dân từng bước được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 27 triệu đồng (năm 2018), lên 45 triệu đồng (năm 2022); tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm mạnh (tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 chiếm 3,79%, năm 2018 chiếm 6,92%; hộ cận nghèo năm 2022 chiếm 4,04%, năm 2018 chiếm 6,57%). Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, kinh tế nông thôn phát triển khá. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, ngày càng có thêm nhiều khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, trở thành những miền quê đáng sống.
  Bên cạnh những chuyển biến tích cực, nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh còn hạn chế, khó khăn: quy mô sản xuất chủ yếu là nông hộ nhỏ, phân tán, liên kết sản xuất thiếu bền vững; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường không cao; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế. Sản xuất nông nghiệp chủ yếu theo thời vụ, thu nhập thấp; một bộ phận lớn nông dân trình độ sản xuất, khả năng tiếp cận kinh tế thị trường, áp dụng khoa học công nghệ hạn chế. Kinh tế nông thôn phát triển còn chậm, hạ tầng nông thôn ở một số địa phương chưa đồng bộ, ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh, tệ nạn xã hội, ma túy, tội phạm, tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, đời sống của một bộ phận nông dân còn khó khăn...
Để góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên, thời gian tới Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương Đại hội XIII của Đảng đã đề ra: “Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”.
Để phát triển nông nghiệp sinh thái, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ, hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đạt tiêu chuẩn chất lượng VietGAP, GlobalGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, gắn với Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Song song với phát triển kinh tế, tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp công, của xây dựng cơ sở hạ tầng; phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, “tình làng, nghĩa xóm”, “tối lửa, tắt đèn có nhau”; xây dựng môi trường nông thôn lành mạnh, sáng, xanh, sạch, đẹp, trở thành những miền quê đáng sống. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, nông dân, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội. Tất cả để góp phần xây dựng nông thôn hiện đại.
Các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tập huấn, cung cấp các kiến thức văn hoá, khoa học kỹ thuật cho nông dân; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hoá, làng, xã văn hoá; phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn…, nhằm xây dựng người có tri thức, sức khoẻ, lao động giỏi, sống có văn hoá, nghĩa tình, có tinh thần quốc tế chân chính, đáp ứng các tiêu chí của người nông dân văn minh. Tất cả các hoạt động nhằm phát huy tối vai trò “nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới” để thực hiện thắng lợi mục tiêu “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” như Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tác giả bài viết: Trí Thức

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 13:30 T4: mây đen u ám
mây đen u ám
24.2
°C
Độ ẩm: 90 %
Gió: 0.88 m/s
22/05
mây đen u ám
24.2°
24.2°
23/05
mây đen u ám
23.99°
23.99°
24/05
mây đen u ám
24.2°
24.2°
25/05
mưa nhẹ
24.26°
24.26°
26/05
mây đen u ám
26.08°
26.08°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm58
  • Hôm nay15,760
  • Tháng hiện tại504,670
  • Tổng lượt truy cập15,620,590
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây