Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thứ năm - 28/09/2023 23:54
Các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 37-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Để thực hiện hiệu quả Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 117/NQ-CP, ngày 30/7/2023 của Chính phủ về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo quy định, phù hợp thực tiễn tại địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả một số nội dung sau:

1.Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35/2023/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 117/NQ-CP của Chính phủ.

2. Các huyện, thành, thị ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở địa phương theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Chỉ thị, Kế hoạch của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị; kịp thời đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

1

BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 - 2025

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh: a) Kịp thời rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch khác liên quan bảo đảm phù hợp với việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. b) Tổ chức xây dựng phương án tổng thể, đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri về đề án; thông qua đề án theo quy định. Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Trước mắt, kịp thời ban hành và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch sắp xếp cho giai đoạn 2023 - 2025, trong đó yêu cầu cụ thể về lộ trình, tiến độ, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, địa phương; phương án sắp xếp phải được nghiên cứu, xem xét, đánh giá toàn diện để bảo đảm sự tiếp nối giữa hai giai đoạn 2023 - 2025 và 2026 - 2030, bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bản.

c) Chỉ đạo rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, tồn đọng về tài sản, trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế và nội dung đạt chuẩn nông thôn mới... sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

d) Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối chính quyền địa phương bảo đảm quy định, phù hợp thực tiễn; bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo quy định.

e) Chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; báo cáo và kiến nghị cấp có thẩm quyền các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo các quy định của Trung ương và thực tiễn của địa phương. Tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

2

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối chính quyền địa phương bảo đảm quy định, phù hợp thực tiễn.

4. Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo HĐND tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kịp thời xem xét, ban hành nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh và giám sát thực hiện.

5. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì rà soát, đánh giá và tham mưu giải quyết các tồn đọng về cán bộ Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định phương án, đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với những đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp; chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định đề án của các huyện, thành, thị ủy về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và giải quyết chế độ, chính sách đối với người dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã khi thực hiện sắp xếp. Chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ hằng quý tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông của tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, mục đích của việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận, thống nhất thực hiện.

7. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và giải quyết chế độ, chính sách đối với người dôi dư của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi sắp xếp; xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức giám sát quá trình triển khai thực hiện.

8. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cơ sở chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo quy định, lộ trình, phù hợp thực tiễn. Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định.

Chỉ thị được quán triệt đến đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong tầng lớp nhân dân.

Nguồn tin: baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 13:54 T4: mây đen u ám
mây đen u ám
24.2
°C
Độ ẩm: 90 %
Gió: 0.88 m/s
22/05
mây đen u ám
24.2°
24.2°
23/05
mây đen u ám
23.99°
23.99°
24/05
mây đen u ám
24.2°
24.2°
25/05
mưa nhẹ
24.26°
24.26°
26/05
mây đen u ám
26.08°
26.08°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay15,760
  • Tháng hiện tại504,975
  • Tổng lượt truy cập15,620,895
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây