Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Trình HĐND tỉnh Hà Tĩnh quyết định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục

Thứ sáu - 16/12/2022 04:05
Dự thảo Nghị quyết “Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023” là một trong những nội dung quan trọng được đại biểu xem xét tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.
Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non được quy định cụ thể tùy theo khu vực.
Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non được quy định cụ thể tùy theo khu vực.

Dự thảo nghị quyết gồm 4 điều, được xây dựng nhằm cụ thể hóa văn bản quy định của cấp trên (Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ); làm căn cứ pháp lý để các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu, quản lý, sử dụng học phí và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục; hỗ trợ một phần tiền đóng học phí đối với học sinh năm học 2022-2023 để giảm bớt khó khăn cho Nhân dân.

Quan điểm dự thảo nghị quyết được xây dựng đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật và phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông

1. Mức thu học phí năm học 2022-2023

a) Mức thu học phí học trực tiếp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau:

5

Trong đó:

- Thành thị gồm: Các trường, điểm trường đóng trên địa bàn các phường, thị trấn;

- Nông thôn gồm: Các trường, điểm trường đóng trên địa bàn các xã (trừ các trường, điểm trường tại bản Rào Tre, xã Hương Liên và thôn Bản Giàng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê);

- Dân tộc thiểu số và miền núi gồm: Các trường, điểm trường đóng trên bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê và thôn Bản Giàng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.

Học phí đối với giáo dục tiểu học công lập quy định tại điểm này dùng làm căn cứ để hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định.

b) Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: Tối đa bằng 2 lần mức trần học phí quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

c) Mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;

d) Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư đạt mức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thì được tự xác định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở giáo dục ban hành; trình Ủy ban nhân dân tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt mức thu học phí.

2. Từ năm học 2023-2024 trở đi căn cứ tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, mức độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, điều chỉnh mức thu học phí nhưng không quá 7,5% so với mức thu của năm học trước đó.

3. Tiêu chí xác định địa bàn không đủ trường tiểu học công lập làm căn cứ để hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục: là địa bàn mà ở đó bình quân sỹ số học sinh/lớp của một khối lớp ở tất cả các trường, điểm trường tiểu học trên địa bàn vượt quá 35 học sinh. Số học sinh để xác định sỹ số là số học sinh mà bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng có hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh và có phiếu đăng ký dự tuyển học tại cơ sở giáo dục tiểu học công lập trong địa bàn đó.

4. Trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng thì học phí được thu theo số tháng học thực tế (bao gồm cả thời gian tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bố trí thời gian học bù tại trường thuộc chương trình chính khóa); không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học. Mức thu học phí quy định như sau:

a) Đối với học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông nếu số buổi thực học trong tháng dưới 25 buổi, mức thu học phí bằng mức học phí tháng quy định tại khoản 1 Điều này chia cho 25 buổi nhân với số buổi thực học trong tháng; nếu số buổi thực học trong tháng từ 25 buổi trở lên tính bằng mức thu học phí cả tháng;

b) Đối với trẻ mầm non và học sinh tiểu học nếu số ngày thực học trong tháng dưới 20 ngày mức thu học phí bằng mức học phí tháng quy định tại khoản 1 Điều này chia cho 20 ngày nhân với số ngày thực học trong tháng; nếu số ngày thực học trong tháng từ 20 ngày trở lên tính bằng mức thu học phí cả tháng.

Mức thu học phí quy định tại khoản này được công khai từ đầu năm học trong các cơ sở giáo dục.

5. Trường hợp học trực tuyến (học online) mức thu học phí học bằng 75% mức thu học phí học trực tiếp.

6. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn.

6

Học viên học Chương trình giáo dục phổ thông học tại trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Tĩnh là một trong những đối tượng được hỗ trợ tiền đóng học phí theo yêu cầu cụ thể.

Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2022-2023

1. Đối tượng, thời gian và mức hỗ trợ:

a) Đối tượng hỗ trợ: Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học Chương trình giáo dục phổ thông học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Hà Tĩnh có tên trong cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo học kỳ I năm học 2022-2023 (không bao gồm học sinh tiểu học và các đối tượng được miễn học phí theo quy định).

b) Thời gian hỗ trợ: 4 tháng học kỳ I năm học 2022-2023 (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2022)

c) Mức hỗ trợ: Bằng mức học phí thực nộp tại học kỳ I năm học 2022-2023 nhưng tối đa không quá mức thu học phí quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này.

2. Kinh phí thực hiện: được bố trí từ dự toán năm 2023 ngân sách cấp tỉnh.

3. Nội dung, phương thức hỗ trợ:

a) Đối tượng học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: không phải đóng học phí 4 tháng học kỳ 1 năm học 2022 - 2023. Ngân sách nhà nước thực hiện cấp kinh phí hỗ trợ học phí cho các cơ sở giáo dục công lập (không bao gồm nguồn cải cách tiền lương được trích từ nguồn thu học phí của các cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định).

b) Đối tượng học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập: được hỗ trợ học phí 4 tháng học kỳ I năm học 2022-2023 theo mức quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này. Ngân sách nhà nước hỗ trợ qua Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên), phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở) thực hiện chi trả trực tiếp học phí hỗ trợ hoặc uỷ quyền cho cơ sở giáo dục ngoài công lập (nơi học sinh theo học) để chi trả cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên.

Mức thu học phí quy định tại Nghị quyết này áp dụng kể từ năm học 2022-2023.

Nguồn tin: baohatinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 14:33 T4: mây đen u ám
mây đen u ám
24.15
°C
Độ ẩm: 90 %
Gió: 0.71 m/s
22/05
mây đen u ám
24.04°
24.15°
23/05
mây đen u ám
23.66°
23.66°
24/05
mây đen u ám
23.93°
23.93°
25/05
mây đen u ám
24.21°
24.21°
26/05
mây đen u ám
26.36°
26.36°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập100
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm95
  • Hôm nay15,760
  • Tháng hiện tại505,579
  • Tổng lượt truy cập15,621,499
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây