Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Hội Nông dân xã Cẩm Duệ dẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, phát huy vai trò trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thứ năm - 06/06/2024 21:54
Công tác xây dựng tổ chức Hội, phát huy vai trò của Hội trong xây dựng Đảng, chính quyền đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.
Hình ảnh sinh hoạt chi hội tại thôn Quang Trung
Hình ảnh sinh hoạt chi hội tại thôn Quang Trung
Hội Nông dân xã Cẩm Duệ luôn xác định đây là một nhiệm vụ rất quan trọng và được tổ chức thực hiện thường xuyên trên 3 mặt đó là: chính trị tư tưởng, tổ chức và hành động; thời gian qua Hội Nông dân xã Cẩm Duệ đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Nghị quyết 04, 05, 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; nhất là Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Hội”. Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò của Hội trong xây dựng Đảng, chính quyền thông qua một số nhiệm vụ cụ thể đó là:
Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về chi hội để gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân từ đó làm cho cán bộ, hội viên gắn bó với tổ chức Hội, tập hợp, thu hút đông đảo nông dân vào Hội. Phối hợp triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trong tham gia phản biện, góp ý dự thảo các nghị quyết của cấp ủy, chính quyền có liên quan mật thiết đến quyền, lợi ích hợp pháp và đời sống của hội viên, Nhân dân trên địa bàn trước khi ban hành.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là vai trò trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ, các đồng chí chi hội trưởng, chi hội phó nông dân, đây là yếu tố căn bản nhất để hoạt động của Hội đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Mỗi cán bộ Hội phải nhiệt tình, trách nhiệm, gần hội viên và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của họ; đồng thời phải có năng lực vận động quần chúng, phải nắm vững các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện. Trong chỉ đạo cần phải gắn chặt thi đua khen thưởng của tổ chức Hội với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu tổ chức.
Triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Qua đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, Nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
image002
Hình ảnh hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và hội viên nông dân
Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Cẩm Duệ đã thực hiện tốt việc đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh toàn diện với những kết quả đạt được đó là: Hội đã tổ chức được 5 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 200 lượt hội viên, nông dân. Tổ chức thành công Hội thi Tự hào tôi là nhà nông xã Cẩm Duệ năm 2024 với 12/12 chi hội thành lập đội tuyển tham gia đã tạo được sân chơi thu hút đông đảo hội viên hưởng ứng, phát huy được vai trò, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của hội viên nông dân. Cùng với đó thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của hội viên nông dân để kịp thời chuyển đến Mặt trận Tổ quốc và các cấp có thẩm quyền; xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” để tạo tính lan tỏa đến hội viên.
image003
Hình ảnh hội viên tham gia Hội thi Tự hào tôi là nhà nông
Trong 5 tháng đầu năm đã kết nạp mới 23 hội viên, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt trên 85%, giới thiệu kết nạp 2 hội viên ưu tú vào Đảng. Tham mưu tổ chức 1 cuộc đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với hội viên nông dân. Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các ngân hàng cho hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ tại 2 ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính sách xã hội hiện nay là 57,7 tỷ đồng. Ngoài ra Hội còn vận động được 12/12 các chi hội có nguồn quỹ ….. Tất cả các nguồn vốn này đều hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế và được cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng tích cực.
Hội đã phối hợp đưa các loại phân bón đảm bảo chất lượng với hình thức trả chậm cho hội viên nông dân, trong 5 tháng đầu năm đã cung ứng trên 100 tấn phân bón các loại. Tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đến nay toàn xã đã có 97% người dân tham gia bảo hiểm y tế, vận động mới 6 sổ bảo hiểm xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi hết độ tuổi lao động.
Đến nay, tổ chức Hội Nông dân thực sự xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào nông dân, nhất là trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, Hội đã tuyên truyền, vận động, đăng ký, đảm nhận các phần việc, tập trung vận động hội viên phá vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, hỗ trợ xây dựng khu dân kiểu mẫu…. Toàn xã đã vận động hội viên xây dựng 93 hố xử lý nước thải sinh hoạt và 147 hố xử lý rác hữu cơ hộ gia đình; hiến 200m2 đất mở rộng đường giao thông, làm rãnh thoát nước …
Trong quá trình triển khai thực hiện, Hội nhận thấy còn một số tồn tại cần phải khắc phục, đó là: Chất lượng hoạt động, nền nếp sinh hoạt ở một số chi hội chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt có chi hội còn chậm được đổi mới; Một số cán bộ, hội viên và Nhân dân chưa nắm rõ các chủ trương, chính sách nên khi đóng góp ý kiến còn mang tính cảm nhận, chưa phản ánh đúng thực trạng, bản chất của sự việc; một số ý kiến còn mang tính cá nhân, cục bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chế độ thông tin báo cáo có lúc chưa kịp thời, đúng lúc nên gây áp lực, khó khăn trong giải quyết, xử lý…
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, phát huy vai trò của Hội trong xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian tới cần tập trung vào những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm  như sau:
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội các cấp đến chi hội, hội viên, nông dân. Quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân, nêu cao tinh thần cách mạng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Hội và khối đại đoàn kết toàn dân. Kết hợp chặt chẽ giữa việc nắm bắt dư luận xã hội, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp Nhân dân với hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Hội.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên, nông dân; Tổ chức nhiều các hoạt động thiết thực, hiệu quả ở các chi hội, các cấp Hội lấy chi hội, tổ hội là địa bàn hoạt động, mọi hoạt động vì lợi ích chính đáng của hội viên. Tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với các phong trào của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương; làm tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân. Nêu cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ nhất là kỹ năng vận động quần chúng, kỹ năng xây dựng mô hình, nghiệp vụ quản lý nguồn vốn… Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động, phong trào Hội; kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền để biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, hội viên, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 
 

Tác giả bài viết: HND xã Cẩm Duệ

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 06:10 T2: mây đen u ám
mây đen u ám
34.38
°C
Độ ẩm: 51 %
Gió: 4.17 m/s
17/06
mây đen u ám
30.77°
34.38°
18/06
mây đen u ám
30.8°
30.8°
19/06
mây đen u ám
30.67°
30.67°
20/06
mây cụm
31.15°
31.15°
21/06
mây đen u ám
31.18°
31.18°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay9,288
  • Tháng hiện tại386,652
  • Tổng lượt truy cập16,126,440
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây