Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đạt được nhiều kết quả trong năm 2022

Thứ ba - 06/12/2022 05:30
Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh hiện có 29 đảng viên, chia thành 3 tổ đảng. Năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn, như: tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường với các yếu tố rủi ro về kinh tế, chính trị, xã hội ngày càng gia tăng, tác động lớn trên quy mô toàn cầu; dịch covid-19 tuy đã được kiểm soát, nhưng vẫn gây ra nhiều khó khăn, thách thức đối với mọi mặt của đời sống; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp; giá cả vật tư sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng cao, đã tác động tiêu cực đến sản xuất, đời sống của hội viên, nông dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo của chi ủy, Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, tham mưu cho Đảng đoàn, phối hợp với Ban Thường vụ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tập hợp, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
Sinh hoạt chuyên đề tháng 2 năm 2022
Sinh hoạt chuyên đề tháng 2 năm 2022
Trên mặt trận công tác chính trị tư tưởng, chi ủy luôn bám sát các văn bản, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch, đăng ký phần việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và khóa XIII. Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp cấp tỉnh, chi ủy thường xuyên chú trọng đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ hàng tháng, năm 2022, chi bộ đã tổ chức sinh hoạt 4 chuyên đề (gồm các chuyên đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 29 KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; “Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội nông dân tham gia xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”; chuyên đề “Tự soi, tự sửa”). Trước lúc sinh hoạt chuyên đề, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các tổ đảng, cấp ủy phân công các đảng viên chuẩn bị tham luận và phản biện theo từng nội dung, cấp ủy lại gửi cho các đảng viên khác nghiên cứu phản biện, trao đổi tại buổi sinh hoạt). Các chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị, chuyên môn và đạo đức, lối sống cho đảng viên. Chi ủy thường xuyên quán triệt đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Công tác kiểm tra được chú trọng. Trong năm chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát 2 đảng viên. Tình hình tư tưởng, ý thức chính trị của cán bộ đảng viên trong chi bộ luôn ổn định, nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của bà con nông dân kịp thời.
 Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, tổ chức hội các cấp, hội viên, nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết 04, 05, 06 khóa XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Trong năm, các cấp Hội đã vận động kết nạp 4.585 hội viên (đạt 102% chỉ tiêu Trung ương Hội giao); tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 1.485 cán bộ Hội cấp cơ sở và chi hội. Chỉ đạo Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 21/9/2022 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028”. Đến nay đã có 1.191/1922 chi hội tổ chức đại hội, theo kế hoạch các chi hội sẽ đại hội xong trong tháng 12/2022.
Đặc biệt, chi ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Năm 2022 đã chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức giám sát 3 chuyên đề: Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh; Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh và Thực hiện các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Hà Tĩnh. Tham mưu tổ chức hội nghị Thường trực Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh năm 2022. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025”. Kết quả nông dân toàn tỉnh đã huy động đóng góp 13,55 tỷ đồng, hỗ trợ 117.082 ngày công sửa chữa, làm mới nhà ở, đường bê tông, kênh mương tưới tiêu, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động hỗ trợ nông dân về dạy nghề, tập huấn, phối hợp cho vay vốn, kết nối tiêu thụ nông sản... tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Năm 2022, Trung tâm hỗ trợ nông dân đã tổ chức được 20 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 600 lao động nông thôn, 117 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón, kỹ thuật trồng cây ăn quả cho 8.625 người, cung ứng 1.727 tấn phân bón, 9.174 giống cây ăn quả, hỗ trợ xây dựng 7 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, kết nối tiêu thụ hơn 600 tấn nông sản; phối hợp các ngân hàng tín chấp cho 60.833 hộ nông dân vay hơn 4.729 tỷ đồng... Chi ủy xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn; quan tâm lãnh đạo xây dựng Công đoàn cơ quan vững mạnh; chỉ đạo cơ quan tạo điều kiện để Công đoàn phát huy vai trò chức năng của tổ chức, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.
hkhe
Hội Nông dân huyện Hương Khê phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân cung ứng phân bón cho nông dân 
Những kết quả đạt được năm 2022 là tiền đề để chi bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện năm 2023, trong đó tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Nông dân Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thực hiện các Nghị quyết 04, 05, 06 khóa XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
 
 

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 14:21 T4: mây đen u ám
mây đen u ám
24.15
°C
Độ ẩm: 90 %
Gió: 0.71 m/s
22/05
mây đen u ám
24.04°
24.15°
23/05
mây đen u ám
23.66°
23.66°
24/05
mây đen u ám
23.93°
23.93°
25/05
mây đen u ám
24.21°
24.21°
26/05
mây đen u ám
26.36°
26.36°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập102
  • Hôm nay15,760
  • Tháng hiện tại505,341
  • Tổng lượt truy cập15,621,261
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây