Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Chi bộ Hội Nông dân tỉnh được xếp loại xuất sắc năm 2022

Thứ năm - 12/01/2023 10:50
Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Chi bộ) hiện có 29 đảng viên, trong đó 28 đảng viên có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học, 1 đảng viên đang học đại học; 8 đảng viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp và cử nhân, 12 đảng viên có trình độ trung cấp chính trị. Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đã đạt được nhiều kết quả.
Các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh trao tặng Giấy khen cho các chi bộ
Các đồng chí: Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đặng Ngọc Sơn - Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh trao tặng Giấy khen cho các chi bộ
Để nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả công tác, năm 2022, Chi bộ chú trọng đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, Chi bộ đều tổ chức các cuộc sinh hoạt định kỳ. Tại các buổi sinh hoạt, chi ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; cung cấp cho đảng viên các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, địa phương và các thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế; đồng thời định hướng thông tin cho đảng viên trước các sự việc đang tạo ra các luồng dư luận khác nhau trên không gian mạng. Thường xuyên quán triệt đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.... Các cuộc sinh hoạt được tổ chức với tinh thần gợi mở, dân chủ được phát huy. Các đảng viên thẳng thắng nói lên chính kiến của mình, góp ý những mặt còn hạn chế của chi bộ và các đảng viên, trong đó có các đồng chí chi ủy. Có những cuộc sinh hoạt, 20 đảng viên trong tổng số 27 đảng viên dự sinh hoạt đã tham gia phát biểu. Ngoài sinh hoạt định kỳ, Chi bộ còn tổ chức 4 cuộc sinh hoạt chuyên đề (gồm các chuyên đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Kết luận số 29 KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; “Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội nông dân tham gia xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”; chuyên đề “Tự soi, tự sửa”). Hình thức sinh hoạt chuyên đề cũng được đổi mới. Ngoài phân công phân công các đảng viên chuẩn bị tham luận theo chức năng, nhiệm vụ của bản thân, chi ủy còn phân công đảng viên chuẩn bị phản biện các tham luận, làm cho các buổi sinh hoạt chuyên đề trở nên sôi nổi, sinh động.
t1
Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Năm 2022, Chi bộ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc thực hiện nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Tiến hành giám sát việc cam kết tu dưỡng, phấn đấu hàng năm; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với 2 đảng viên. Các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị, chuyên môn và đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật cho đảng viên.
Đặc biệt, chi ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Năm 2022, Chi ủy đã tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh năm 2022. Thông qua hội nghị để các đồng chí lãnh đạo tỉnh lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của cán bộ, hội viên nông dân trong quá trình sản xuất, kinh doanh; từ đó có biện pháp, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn. Chi ủy còn chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức giám sát 3 chuyên đề: Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh; Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh và chuyên đề Thực hiện các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước về phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Hà Tĩnh. Qua giám sát, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã có những kiến nghị đề xuất với các cấp, các ngành có liên quan. Hoạt động giám sát chuyên đề thực sự góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên nông dân và Nhân dân. 
Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, tổ chức hội các cấp, hội viên, nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết 04, 05, 06 khóa XIX của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2022. Tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 21/9/2022 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028”, đến nay tất cả 1922 chi hội đã hoàn thành đại hội theo kế hoạch, có 6/13 đơn vị cấp huyện đã tổ chức đại hội điểm cấp xã...
Tiếp tục tập trung chỉ đạo các cấp Hội thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021- 2025”. Kết quả nông dân toàn tỉnh đã huy động đóng góp 13,55 tỷ đồng, hỗ trợ 117.082 ngày công sửa chữa, làm mới nhà ở, đường bê tông, kênh mương tưới tiêu, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các hoạt động hỗ trợ nông dân về dạy nghề, tập huấn, phối hợp cho vay vốn, kết nối tiêu thụ nông sản... tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Năm 2022, Trung tâm hỗ trợ nông dân đã tổ chức được 20 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 600 lao động nông thôn, 117 lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón, kỹ thuật trồng cây ăn quả cho 8.625 người, cung ứng 1.727 tấn phân bón, 9.174 giống cây ăn quả, hỗ trợ xây dựng 7 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, kết nối tiêu thụ hơn 600 tấn nông sản; phối hợp các ngân hàng tín chấp cho 60.833 hộ nông dân vay hơn 4.729 tỷ đồng... Chi ủy xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và tổ chức công đoàn; quan tâm lãnh đạo xây dựng Công đoàn cơ quan vững mạnh; chỉ đạo cơ quan tạo điều kiện để Công đoàn phát huy vai trò chức năng của tổ chức, quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.
Những hoạt động của Hội Nông dân tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xếp loại xuất sắc, là 1 trong 6 đơn vị của cả nước 2 năm liên tục (2021 và 2022) được Trung ương Hội xếp loại xuất sắc và tặng Bằng khen, Chi bộ được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, Chi bộ tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp, tiến tới Đại hội Nông dân Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; chú trọng xây dựng văn hóa công sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn...

Tác giả bài viết: Minh Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 18:37 CN: mây đen u ám
mây đen u ám
19.1
°C
Độ ẩm: 94 %
Gió: 1.62 m/s
03/12
mây đen u ám
19.1°
19.1°
04/12
mưa nhẹ
19.92°
19.92°
05/12
mây đen u ám
20.72°
20.72°
06/12
mây đen u ám
17.35°
17.35°
07/12
mây đen u ám
18.5°
18.5°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập79
  • Hôm nay22,853
  • Tháng hiện tại74,262
  • Tổng lượt truy cập11,380,990
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây