Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Hội nông dân tỉnh hà tĩnh

Ha Tinh Farmer's union

Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc lan tỏa những giá trị của tác phẩm của Tổng Bí thư

Thứ ba - 04/07/2023 21:26
Việc tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân những giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay. Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần định hướng cụ thể hơn về nội dung đó. Vì vậy, việc tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm này không những là nhiệm vụ của các cơ quan thông tấn, báo chí mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó giữ vững, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.
 
z4488873178650 ca966423eeb783c02ce0d023abb5855d
Chi bộ cơ quan Hội Nông dân tỉnh học tập, nghiên cứu Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết đậm chất lý luận và thực tiễn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư được tập hợp, hệ thống lại trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”. Tác phẩm ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013 - 1/2/2023) do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban. Để có thể tuyên truyền, giới thiệu những giá trị của tác phầm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong hệ thống chính trị và xã hội thì trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu đầy đủ những nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.
Nội dung của tác phẩm có ba phần chính, với hơn 600 trang, 111 ảnh minh họa, nhiều nội dung mang tính thực tiễn cao, được đúc rút ra từ thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, nhiều giải pháp, phương châm xuyên suốt, có giá trị quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Phần thứ nhất - Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, tập trung làm rõ một số vấn đề có tính lý luận về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, tổng kết thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta trong 10 năm qua và chỉ ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực thời gian tới. Phần thứ haiTrên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên từ đó chỉ rõ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực. Phần thứ baTrên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, đã tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò của đồng chí Tổng Bí thư.
Tác phẩm là tài liệu quý báu đầy tính chân thực, khách quan, toàn diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, thể hiện nhuần nhuyễn: kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”; giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh, nghiêm khắc và phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, bạn bè quốc tế. Đồng thời, tác phẩm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn, là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý; định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Từ sự khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn, hiệu quả.
Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm; sự kiên trì đấu tranh; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những trăn trở, suy nghĩ của đồng chí Tổng Bí thư để có các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả. Giá trị cốt lõi của tác phẩm nói trên của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là cái “tầm”, “tâm” và “tài” của một người đảng viên cộng sản suốt đời vì nước, vì dân với một tầm nhìn chiến lược về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi còn là một đảng viên trẻ cho đến khi trở thành vị lãnh đạo cao nhất của Đảng ta.
Vì thế, bên cạnh việc nắm vững những nội dung chính, những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì mỗi cán bộ, đảng viên cần tăng cường nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, giải pháp phòng chống tham nhũng gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể được giao của bản thân. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của mỗi  cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 
 Tăng cường tuyên truyền, chia sẻ những nội dung cốt lõi, những bài học kinh nghiệm về công tác phòng chống tham nhũng được đúc rút ra từ thực tiễn công tác phòng chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên internet, mạng xã hội facebook, zalo. Tích cực, tăng cường phản bác những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước ta, phòng chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” tăng cường tự đổi mới, tự chỉnh đốn, năng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, lan tỏa những giá trị tích cực của tác phẩm tới nhiều người hơn nữa, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó, “tự soi”, tự rèn luyện, chỉnh sửa mình để nâng cao bản lĩnh, sức chiến đấu, góp phần làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”./.

 

Tác giả bài viết: Đắc Tài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thông tin thời tiết
Tinh Ha Tinh, VN
Thời tiết hôm nay 13:37 T4: mây đen u ám
mây đen u ám
24.2
°C
Độ ẩm: 90 %
Gió: 0.88 m/s
22/05
mây đen u ám
24.2°
24.2°
23/05
mây đen u ám
23.99°
23.99°
24/05
mây đen u ám
24.2°
24.2°
25/05
mưa nhẹ
24.26°
24.26°
26/05
mây đen u ám
26.08°
26.08°
Tư liệu hình ảnh
hqdefault.jpg 10-1-Opt.jpg 106d0131401t700l4.jpg 106d3085500t82788l0.jpg anh-2-13-qmkk.jpg
Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay15,760
  • Tháng hiện tại504,746
  • Tổng lượt truy cập15,620,666
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây